Zelfstandigheid & Broederschap
Wij streven zelfstandigheid, broederschap en de balans tussen deze twee waarden na. Deze twee waarden komen overeen met de twee basis krachten in de psychologie, namelijk autonomie en ergens bij willen horen. Onze huidige samenleving heeft niet de juiste kaders om deze waarden te stimuleren.

Zelfstandigheid wordt in onze samenleving vaak vertaald naar vrijheid. De vrijheid staat hoog in het vaandel, maar deze vrijheid is een consumptieve vrijheid, geen existentiële vrijheid. We kunnen kiezen uit tientallen varianten van vrijwel hetzelfde product, maar de keuze hoe het leven in te richten, is beperkt. Mensen ervaren een gebrek aan invloed op hun eigen leven en op hoe de samenleving werkt. Zelfstandigheid betekent essentiële keuzes maken hoe je het leven inricht en hoe je je verhoudt tot je mede-mens.

Broederschap zie je overal om je heen, maar het staat onder druk. Elke dag zie je op straat, op televisie, op het werk en op de sportvelden dat mensen elkaar helpen, zonder daar zelf direct een belang bij te hebben. De politiek neemt echter steeds meer afscheid van broederschap en de economische wereld heeft broederschap niet op de eerste plaats staan, daar gaat het vooral om het belang van shareholders. Hiermee geven de politiek en de economie een slecht voorbeeld. Een slecht voorbeeld dat steeds meer gevolgd wordt. Dit gaat vooral via de angst. De angst voor het verlies van het werk, voor onveiligheid voor onze geliefden, voor het aanpassen aan nieuwe mensen om je heen en voor het verlies van status. Het meest sprekende voorbeeld nu is de vluchtelingenstroom, maar met daklozen, drugsverslaafden en werklozen speelt eigenlijk hetzelfde. We stigmatiseren die groepen en creëren een angst voor hen. Vervolgens veroordelen we hen en nemen we afstand van hen, in plaats van ze te helpen en hen onderdeel te maken van onze samenleving.

De oorzaak van de disbalans in beide waarden en hun samenhang ligt vooral in de economische inrichting van onze samenleving. Daarmee zeggen we niet dat de markt overal de schuld van is, het gaat vooral om machtsverhoudingen die uit balans zijn. Veel bedrijven zijn te groot en hebben een onevenredige impact op de wereldbrede samenleving. De basis van het probleem zit in het overmatige sturen op geld als
belangrijkste waarde.

Ons geloof is dat we de samenleving zo moeten aanpassen dat zelfstandigheid en broederschap en de juiste balans daartussen op een goede manier ingevuld zijn. Onze invulling daarvan gaat om het terugleggen van zoveel mogelijk verantwoordelijkheid op het decentrale niveau. Als gemeenschappen de verantwoordelijkheid krijgen, dan geeft dat invulling aan de zelfstandigheid en wordt het gevoel van broederschap versterkt.

Het zit nu eenmaal in de mens om en autonoom te willen zijn en zijn medemens te willen helpen. Daarbij dient aangetekend te worden dat centrale niveaus broodnodig blijven voor onderwerpen die overstijgend zijn aan de gemeenschap.

In een dergelijke samenleving zal waarde voor een minder groot deel ingevuld worden door geld. Er zal meer naar andere kwaliteitsaspecten of waarden gekeken worden. Waarden zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid, schoonheid, tolerantie en hoop. Daar wordt de wereld een betere plek mee.

Print Friendly, PDF & Email