Handen aan de hefboom

Onze observatie is dat wij leven in een samenleving waar gedurende de tijd waarin wij leven een aantal fundamentele zaken mis zijn gegaan. En daar willen we wat aan doen.

Onbalans in perceptie en weging van waarden
De belangrijkste voorbeelden van wat er mis is zijn de financiële crisis en global warming. Maar hoe ernstig deze zaken ook zijn, het belangrijkste probleem is dat de samenleving als geheel kennelijk niet in staat is om fundamenteel iets te doen aan deze misstanden. De achterliggende oorzaak van de huidige ontstane situatie is dat er een onbalans is ontstaan in de perceptie en de weging van waarden. Met name de absolute dominantie van economische belangen boven alle andere belangen leidt ertoe dat waarden als schoonheid, geluk, solidariteit ondergesneeuwd zijn. Bovendien wordt het dogmatische geloof in economische groei en materiële welvaart door regeringen en machthebbende instanties gebruikt om elk initiatief om daar verandering in aan te brengen de kop in drukken. De gevestigde macht heeft nu eenmaal de neiging zichzelf in stand te houden.

Weer invloed krijgen op de eigen toekomst
Deze observatie brengt ons tot de overtuiging dat we niet primair de geschetste misstanden moeten aanpakken, maar dat we vooral iets moeten doen aan de inrichting van de samenleving zodat wij weer invloed krijgen op onze eigen toekomst. En ‘wij’ zijn immers de grootste belanghebbenden, de gewone burgers.

De richting van de verandering die we voor ogen hebben is een verschuiving waarin de gewone mensen weer daadwerkelijk invloed hebben op hun eigen leven van vandaag en morgen. De verantwoordelijkheid neerleggen op de onderste lagen van de samenleving en dat betekent ook bevoegdheden daar neerleggen. De verantwoordelijkheid voor de eigen en de gemeenschappelijke toekomst neerleggen bij de gewone burger betekent het streven naar een goede balans tussen zelfstandigheid en solidariteit.

Terug naar de menselijke maat
Wat daarvoor in deze tijden van globalisering nodig is, is het in de samenleving terugbrengen van kleinschaligheid, de menselijke maat, waarin gewone mensen zichzelf en elkaar weer herkennen. Dan zal saamhorigheid en betrokkenheid kunnen ontstaan waarin de mensen weer het gevoel hebben dat ze samen daadwerkelijk invloed hebben op hun eigen leven. Pas als deze invloed en betrokkenheid er is zullen mensen hun fatalistische opstelling of hun vlucht naar populistische leiders loslaten en het heft over hun eigen heden en toekomst weer in eigen handen willen nemen. Dat betekent weg van een wereld waarin de mensen voor vier jaar een volksvertegenwoordiging kiezen op basis van gedane beloften en waarin in principe in die vier jaar de mensen geen invloed kunnen uitoefenen op wat er wel of niet gebeurt. En naar een samenleving met dagelijkse betrokkenheid met dagelijkse zaken door diegenen die het direct aangaat. Dan is er een kans op het terugkeren naar menselijke waarden in een mooie samenleving waarin de toekomst in handen is van de direct betrokkenen, de leden van die samenleving. Kenmerken zijn: solidariteit, excelleren in verbondenheid, coöperatieve verantwoordelijkheid, sociocratische besluitvorming.

We zoeken verbinding met doendenkers
Daarom zijn we op zoek naar verbinding met mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan het ontwerp en de totstandkoming van deze verandering. De mensen die we zoeken moeten het belang voelen van de noodzaak tot deze verandering, het geloof hebben dat de samenleving veranderbaar is en die de positieve energie hebben om er daadwerkelijk wat aan te doen. We denken bijvoorbeeld aan jongeren die zien dat het fout gaat en die het grootste belang hebben omdat het immers om hun toekomst gaat. Maar we denken ook aan ouderen die terugkijkend het gevoel hebben dat er iets fundamenteel is misgegaan in de samenleving en die zich verantwoordelijk voelen om te proberen dat te herstellen omdat ze zo de wereld niet willen achterlaten.

We zoeken dus doendenkers. Dat wil zeggen mensen die willen begrijpen welke drijvende factoren een rol spelen bij veranderingen in de samenleving en op basis daarvan een fundamentele verandering in de goede richting tot stand willen brengen. Dan zouden we bijvoorbeeld samen kunnen analyseren welke factoren (sociaal, politiek, economisch etc) er van invloed zijn in dit soort processen. Op basis daarvan zouden we plannen kunnen maken en de mouwen oprollen om via het principe van een olievlek initiatieven te ontplooien en daadwerkelijk de samenleving een stuk mooier te maken. Dat betekent dat we met de inzet van een beperkte groep enthousiastelingen willen beginnen om via het principe van de hefboom de totale maatschappij te veranderen. Handen aan de hefboom dus.

We zoeken dus verbinding met mensen die gevoel hebben bij onze analyse tot nu toe en die samen met ons willen nadenken hoe we concrete vervolgstappen het beste vorm kunnen geven. Dat kunnen individuen zijn, maar ook reeds bestaande groepen. Wij claimen niet dat we de wijsheid in pacht hebben en staan open voor nieuwe inbreng en verbeter ideeën. Wij zijn er van overtuigd dat we elkaar nodig hebben om samen met ons onze ideeën en plannen beter te maken.

Wat we op dit moment al wel hebben zijn een aantal discussiestukken waarin we onze ideeën met betrekking tot een aantal aspecten op papier hebben gezet. Deze zijn richtinggevend, dus bedoeld als aanzet tot de discussie.

Nu​​​​​​​
Economie dominant bij besluiten​​​
Individu centraal​​​​​
​​Korte termijn
Outsourcen verantwoordelijkheid/fatalisme​​
Weinig betrokkenheid bij ‘bestuur’​​​
1 x per 4 jaar inspraak​​​​​
Macht​​​​​​​
Bottom up verantwoording​​​​
Wegkijken​​​​​​
Competitie
Ten koste van ​​​​​
Kennis is macht​​​​​​
Jaloezie​​​​​​​
Controlemechanismen​​​​​
Winstoogmerk​​​​​​
Innovatie gericht op efficiency​​​​
Procederen​​​​​​
Rijk vs arm​​​​​​
Schaarste uitmelken​​​​​
Eigen belang​​​​​​
Kloof rijk en arm​​​​​
Toenemende eenzaamheid​​​​
Geld als bewijs van succes​​​​
Shareholders​​​​​​
Financiele business cases​​​​
Ik
Meer​​​​​​​
Bezit​​​​​​​

​​​​​​​Dan
​​​Waarden dominant bij besluiten
Samenleving centraal
​Lange termijn
Nemen verantwoordelijkheid
Iedereen betrokken bij ‘bestuur’
​​​​​Dagelijkse betrokkenheid
Anarchie
Top down verantwoording
Aanspreken
Samenwerken
Ten behoeve van
​​​​​​Alle kennis is openbaar
​​​​​​​Trots
​​​​​Vertrouwen
​​​​​​Coöperatieve besturing
​​​​Innovatie gericht op effectiviteit
Hulp vragen/krijgen
Samen genoeg
​​​​​Resources delen
​​​​​​Balans eigen belang met collectief belang
​​​​​Evenwaardigheid
Saamhorigheid
​​​​Waardering als blijk van bijdrage
​​​​​​Stakeholders
Waarde business cases
Wij
Genoeg
Gebruik

Print Friendly, PDF & Email